Domains

Domain Preisliste

Domain Preis pro Abrechnungszeitraum Abrechnungszeitraum
DE-Domain 12 EUR jährlich
COM-Domain 21 EUR jährlich
NET-Domain 21 EUR jährlich
ORG-Domain 21 EUR jährlich
EU-Domain 24 EUR jährlich
BE-Domain 41 EUR jährlich
AT-Domain 41 EUR zwei jährlich
INFO-Domain 42 EUR zwei jährlich
BIZ-Domain 42 EUR zwei jährlich
WS-Domain 49 EUR jährlich